KINH THÁNH

UỶ BAN KINH THÁNH GIÁO HOÀNG
Thời sự Thần học - Số 1 
Thời sự Thần học - Số 3 
Thời sự Thần học - 19 (tháng 03/2000)
Thời sự Thần học - Số 4 (tháng 09/2008)
Thời sự Thần học - Số 54 (tháng 11/2011)
Thời sự Thần học - Số 58 (tháng 11/2012)
Thời sự Thần học - Số 70 (tháng 11/2015) 
Thời sự Thần học - Số 84 (tháng 05/2019) 
  • Lịch sử việc giải thích Kinh Thánh
  • Lịch sử Ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh
  • Việc giải thích Kinh Thánh : Những nguyên tắc Công giáo
  • Giới thiệu khái quát văn kiện “Ơn linh hứng và chân lý của sách thánh của Ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh” (2014)
  • Dân tộc Do Thái và Sách Thánh của họ trong Kinh Thánh Kitô giáo
  • Kinh Thánh và luân lý: một dự án thông diễn