HỌC THUYẾT TÔMA

Thời sự Thần học - Số 3 - Tháng 2/1995

Thời sự Thần học - Số 55 - Tháng 2/2012

Thời sự Thần học - Số 56 - Tháng 5/2012

Thời sự Thần học - Số 58 - Tháng 11/2012