Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

THỜI SỰ THẦN HỌC- Số 24, THÁNG 6 NĂM 2001

CHỦ ĐỀ : THẦN HỌC VỀ NHẬP MÔN KINH THÁNH

LỜI NGỎ


Với Thần học Nhập môn Kinh Thánh, có thể nói, chúng ta bắt đầu bước vào lãnh vực nghiên cứu Kinh Thánh, một kho tàng tâm linh phong phú của Kitô hữu. Trước khi đi vào khám phá kho tàng này, chúng ta cần bàn tới những vấn đề có liên quan như Ơn Linh hứng Thánh Kinh, Chân Lý trong Thánh Kinh, Sổ bộ Sách Thánh, việc giải thích Kinh Thánh... Đây cũng là đề tài mà các Giáo phụ, Công đồng và cả Sách Giáo lý Hội thánh của Công giáo cũng đề cập đến.

Đặc biệt Văn kiện Tòa Thánh mang tựa đề “Việc giải thích Thánh kinh trong Giáo hội” (1993) đã đề cập đến những phương pháp khác nhau để tìm hiểu bản văn Sách thánh, hầu giúp các nhà chuyên môn trong lãnh vực chú giải Kinh Thánh. Bên cạnh việc chú giải Kinh Thánh, còn có những học thuyết về ý nghĩa của Lời Chúa nói với con người hôm nay qua ngôn ngữ của Sách thánh. Hơn nữa, cần tìm ra ý nghĩa hiện sinh của Lời Chúa cho đời sống kitô hữu “lúc này và tại đây” (hic et nunc).

Thần học số này với chủ đề Thần học nhập môn Kinh Thánh muốn trình bày những quan điểm thần học và đạo lý của Giáo hội, dựa trên Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, một sách Giáo lý đầu tiên trong lịch sử đề cập đến những đề tài này. “Hội nhập Văn hóa trong Cựu Ước” dẫn chúng ta vào thế giới văn hóa và tâm linh của dân Cựu Ước. “Các cộng đồng Islam ở Đông Nam Á” là một nghiên cứu xã hội học trong phạm vi khu vực. Phần Mục vụ Kinh Thánh và Sinh hoạt Giáo hội hội như thường lệ.

Ra mắt bạn đọc vào dịp lễ mừng nhiều vị Thánh sáng lập dòng tu, Thời sự Thần học kính chúc các con cái của các vị sáng lập Dòng sống trọn vẹn đặc sủng ban đầu của Đấng sáng lập.

Thân kính,
Thời sự Thần học

CHỦ ĐỀ : THẦN HỌC VỀ NHẬP MÔN KINH THÁNH
  • Những vấn đề Thần học Nhập môn Kinh Thánh
  • Sách Giáo lý Công giáo với việc giải thích Kinh Thánh
  • Thần học về ơn Linh ứng trải qua lịch sử
  • Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh của Ủy ban Kinh Thánh Giáo hoàng
  • Kinh Thánh và việc cầu nguyện
  • Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh
  • Những đóng góp của Công đồng Vatican II về ơn Linh hứng của Kinh Thánh
SINH HOẠT VĂN HÓA
  • Hội nhập Văn hóa trong Cựu Ước
CHUYÊN MỤC TÔN GIÁO
  • Các cộng đồng Islam ở Đông Nam Á
MỤC VỤ KINH THÁNH
  • Đọc Lời Chúa - Lectio Divina
SINH HOẠT GIÁO HỘI