Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

DÂN TỘC DO THÁI VÀ SÁCH THÁNH CỦA HỌ TRONG KINH THÁNH KITÔ GIÁO

Thời sự Thần học - Số 84, tháng 05/2019, tr. 140-165 

_Giuseppe Ghiberti_ 

 Tựa đề: “Dân tộc Do Thái và Sách Thánh của họ trong Kinh Thánh Kitô giáo” có thể hiểu theo hai nghĩa: 1/ Kinh Thánh Kitô giáo đánh giá dân tộc Do Thái như thế nào? 2/ Tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước: Tân Ước có coi Cựu Ước như là lời của Chúa hay không?
Văn kiện trả lời câu hỏi thứ hai trước (chương 1 và 2); rồi sau đó mới xét đến câu hỏi thứ nhất (chương 3). Đây là một trong những văn kiện dài nhất (210 trang trong ấn bản tiếng Pháp của nhà xuất bản Vatican).