Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VĂN KIỆN ƠN LINH HỨNG VÀ CHÂN LÝ CỦA SÁCH THÁNH CỦA ỦY BAN GIÁO HOÀNG KINH THÁNH (2014)

Thời sự Thần học - Số 84, tháng 05/2019, tr. 110-139

_Mark Reasoner_ 

Năm 2014, Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh đã phát hành văn kiện bàn về Ơn linh hứng và chân lý của Sách Thánh: Lời xuất phát Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa để cứu độ thế giới. Văn kiện đáp ứng lời kêu gọi của Đức Bênêđictô XVI trong tông huấn Verbum Domini, số 19, nhằm khuyến khích việc nghiên cứu nhiều hơn về ơn linh hứng và về chân lý của Sách Thánh. Ủy ban đã nói rõ rằng, văn kiện này không phải là một văn kiện chính thức của Huấn Quyền Hội Thánh trong lĩnh vực Sách Thánh, và cũng không nhằm đưa ra một giáo lý đầy đủ về ơn linh hứng và chân lý của Sách Thánh.