Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

KINH THÁNH VÀ LUÂN LÝ : MỘT DỰ ÁN THÔNG DIỄN

Thời sự Thần học - Số 84, tháng 05/2019, tr. 166-195 

_Giuseppe De Virgilio_ 

Văn kiện KT và luân lý. Những cội rễ KT của hành động Kitô hữu đã được Ủy ban Giáo hoàng về KT lên dự án từ năm 2002 và được phát hành năm 2008, như là một đóng góp của các chuyên gia KT vào cuộc thảo luận về việc canh tân thần học luân lý. Chúng tôi chỉ muốn chú ý đến khía cạnh giải thích KT liên quan đến luân lý, chứ không đi sâu vào các cuộc tranh luận về việc tìm hiểu nền tảng KT của thần học luân lý . Sau khi đã ghi nhận sự đóng góp của H. Schürmann vào việc suy tư, chúng tôi sẽ trình bày những nét chính của văn kiện (phần I), chú trọng đến các tiêu chuẩn và cách thức áp dụng (phần II).