Chân lý sẽ giải thoát anh em (Ga 8,32)

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

THẾ NÀO LÀ LINH MỤC TRONG DÒNG ĐA MINH?

Thomas P. Rausch, S.J.

Một linh mục Dòng Tên viết về chức linh mục trong Dòng Đa Minh. Người ta thường đối chọi linh đạo của hai Dòng, nhưng tác giả lại vạch ra nhiều điểm tương đồng giữa thánh Đa Minh và thánh Inhaxiô trong quan niệm về chức linh mục: linh mục ngôn sứ, dấn thân phục vụ Tin Mừng trên khắp thế giới. Tiếc rằng do những hoàn cảnh lịch sử, cả hai dòng đều mất đi nhiều nét đặc sắc của hai vị tổ phụ. Tác giả là giáo sư thần học tại đại học Loyola Marimount University, Los Angeles. Nguyên văn tiếng Anh: What is Dominican priesthood? đăng trên tạp chi Spirituality today 42 (1990) 323-339.
____________Chuyển ngữ: Huỳnh Hữu Phúc, O.P.

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

LINH ĐẠO GIÁO PHẬN CỦA LINH MỤC

   hay LINH ĐẠO CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN

Giuseppe Ferraro, SJ. 

Phần I: Những khái niệm và nội dung
  1. Định nghĩa hay mô tả nội dung hạn từ “linh đạo”
  2. Định nghĩa hay mô tả nội dung hạn từ “giáo phận”
  3. Linh đạo giáo phận của linh mục hay linh đạo của linh mục giáo phận - Đôi hàng lịch sử

Phần II: Giáo huấn của kinh Tiền tụng Thánh lễ truyền dầu
  1. Bản văn kinh tiền tụng
  2. Diễn giải kinh tiền tụng

Phần III: Sự “thánh thiện” và “linh đạo” của linh mục
  1. Linh đạo và sự đòi hỏi nên thánh dựa trên bí tích Rửa tội và Thêm sức
  2. Linh đạo và sự đòi hỏi nên thánh dựa trên bí tích Truyền chức
  3. Linh đạo đặc thù của linh mục giáo phận

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

THỜI SỰ THẦN HỌC - SỐ 77, THÁNG 8/2017

LỜI GIỚI THIỆU 

Năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (Association of South East Nations: 8/8/1967 – 8/8/2017). Vào lúc đầu, Hiệp hội chỉ bao gồm 5 quốc gia (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan), nhưng dần dần được mở rộng cho Brunei (1987), rồi đến lượt Việt Nam – Lào – Myanmar (1997) và Campuchia (1999). Mục tiêu chính của ASEAN là thúc đẩy sự hợp tác về an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội trong vùng.

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

ĐÀO TẠO LINH MỤC TRONG CÁC DÒNG TU

Tuyên bố dành cho các thành viên của Hội nghị các Bề trên Thượng cấp Hoa Kỳ

Tài liệu này của Hội nghị các Bề trên Thượng cấp Hoa kỳ được xuất bản hồi tháng 10 năm 2011, kết quả của ba năm làm việc của một ủy ban gồm các bề trên và các nhà đào tạo để suy nghĩ về việc đào tạo linh mục trong các dòng tu. Việc đào tạo linh mục tại các chủng viện nhằm đến mục vụ giáo xứ, còn các tu sĩ làm linh mục để thi hành đặc sủng và sứ vụ của Dòng mình. Vì vậy cần ý thức về sự khác biệt giữa việc đào tạo các chủng sinh và các sinh viên dòng tu. Tài liệu này đã được duyệt xét bởi Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Đời sống thánh hiến, Bộ Giám mục. Tài liệu này được soạn thảo để góp ý cho Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nhân dịp soạn thảo ấn bản mới của Chương trình đào tạo linh mục. Chúng tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ giúp cho các Dòng tại Việt Nam trong việc soạn thảo chương trình đào tạo, cách riêng sau khi Hội Đồng Giám mục Việt Nam vừa ban hành “Đào tạo Linh mục - Định hướng và chỉ dẫn” dành cho các chủng viện. 

Nguyễn Hoàng Vinh, O.P. chuyển ngữ. Nguồn: Formation for Presbyteral Ministry in Institutes of Religious Life. A Statement to the Members of the Conference of Major Superiors of Men. www.cmsm.org/documents/formation ReligiouspriestsOct2011.


Nhập đề

Bản tuyên bố này đề cập đến một số vấn đề then chốt quan trọng đối với việc đào tạo và giáo dục các ứng viên chức linh mục trong bối cảnh đời sống của các Dòng tu. Là Hội Nghị Các Bề Trên Thượng Cấp (HNBTTC) chúng tôi xác nhận vai trò thiết yếu của chức linh mục trong đời sống của Giáo hội cũng như sự duy nhất của chức linh mục, căn tính chung cũng như bản chất nền tảng của nó dựa theo giáo huấn của Giáo hội. Vì lý do này, HNBTTC luôn ủng hộ Chương trình đào tạo Linh mục (CTĐTLM) quy định việc chuẩn bị ứng sinh linh mục trong các Đại chủng viện giáo phận cũng như các chủng viện do các Dòng đứng đầu.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO LINH MỤC : NHỮNG KHUÔN MẪU THẦN HỌC VÀ LỊCH SỬ

Tác giả trình bày những khuôn mẫu đào tạo linh mục trải qua năm thời kỳ: 1/ Thời giáo phụ; 2/ Thời Trung cổ; 3/ Cận đại; 4/ Trước Vaticanô II; 5/ Từ công đồng Vaticanô II. Tiến trình đào tạo ở mỗi thời kỳ chịu ảnh hưởng của tư tưởng thần học cũng như những mẫu gương của các thánh. Theo tác giả, còn nhiều đường hướng đào tạo theo công đồng Vaticanô II chưa được mang ra áp dụng, cách riêng về “đời sống tông đồ”, tức là kiểu sống Tin Mừng của các thánh tông đồ. Cha Juan Esquerda Bifet sinh năm 1929 tại Lleida (Tây ban nha) là một chuyên gia về lịch sử linh đạo các linh mục, với những tác phẩm đã được xuất bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Bài viết Itinerario formativo de las vocaciones sacerdotales. Modelosteologico-historicos, được đăng trên tạp chí Seminarium 46 (2006), 1-2, 291-306.
Juan Esquerda Bifet

Giới thiệu. Những đường hướng chính của tiến trình đào tạo trải qua các giai đoạn lịch sử